วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในชุมชนสายโท 3 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทะเบียน บท ๒๙๓๗ บุรีรัมย์ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๔ รายการเพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการเพื่อใช้ในสำนักงานกองการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพภู้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน นข ๓๕๙๗ บุรีรัมย์ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๙ รายการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๖ รายการเพื่อใช้ในงานกิจการกองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนโช้คประตูบานสวิงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนังานจำนวน 50 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการกองช่างเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง