วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชรให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท ๖ เหนือ ตามแบบเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการเพื่อปฏิบัติงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง ๕๓๑๑ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชน สายโท 4 ใต้ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ สำหรับติดตั้งในห้องปฏิบัติงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชน 8 ใต้ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2563
ซื้อโชฟาและโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง