วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการกองช่าง ทต.จันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาสถานที่ สระว่ายน้ำ เพื่อใช้ในโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชน สายโท 6 เหนือ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน 115 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง