วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 760 ถุงๆละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 14,516 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง