วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำไซต์สำนังานเทศบาลตำบลจันทบเพชรเพื่อเป็นสื่งกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่มสำหรับต้อนรับองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยม รร นิคม๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนประตูไม้ในโรงครัวที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 2 บาน ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (อัตโนมัติ) ที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร จำนวน 57 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการจัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง