วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสาถนศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เจลอนามัยล้างมือ ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตรจำนวน ๒๐ ขวด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและยับยังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนบ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท ๖ เหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการเพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการเพื่อใช้ปฏิบัติงานกองการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อเตียงสนามขนาด ๖๗๑๙๐๓๕ ซม.จำนวน ๑๕ เตียง เพื่อเตรียมสถานที่กักตัว Local Quarantine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 (ถนนเหมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง