วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุสายไฟ) เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุทำโครงหลังคาที่จอดรถ) เพื่อปรับปรุงที่จอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าทางเข้าเทศบาลตำบลจันทบเพชร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อท่อ PVC ชนิดบานปลายท่อ ขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำนวน 100 ท่อน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ? 5 ปี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า แบบรถเข็น ล้อจักรยาน 4 จังหวะ Honda รุ่น Gx160 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน ชุมชนพัฒนานิคม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน ชุมชนสายโท 8 เหนือ หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน ชุมชนสายโท 3 หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 6.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง