วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำประงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการเพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๓ รายการ เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในเขตพื้นที่ตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เจลอนามัยล้างมือ และ แอลกอฮอล์ สเปรย์แบบพกพา เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและยับยังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลจันทบเพชรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง 50 กรัม จำนวน 20 ถัง สารเคมีกำจัดยุงลาย เป็นสารเดลตาเมทรินความเข้มข้น 1% ใช้สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันสารเคมีไซเพอร์เมทรินความเข้มข้น 25% จำนวน 15 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหนองดุม หมู่ที่ 2 เส้นที่ 1 ถนนภายในชุมชนหนองดุม (ถนนบัวบาน) เส้นที่ 2 (ถนนตะวันส่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นดีเซลเพื่อใช้ในการสูบน้ำบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(ดีเซล) เพื่อใช้ในการสูบนำ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง