วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์จำวน 7รายการ (สำนักปลัด)เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๕ รายการ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลจันทบเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒๕ รายการ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ที่ 3 (ถนนทานตะวัน) จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานกองการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันทเพชร จำนวน ๑๓ หมู่บ้านเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง บ้านสายโท 6 เหนือ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน เนื่องจากผ้าม่านใช้งานมาแล้ว 7 ปี ไม่เคยมีการนำผ้าม่านไปซักทำความสะอาด ปัจจุบันผ้าม่านมีสภาพสกปรกมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ทำเจล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ชุมชนตาปาง หมู่ที่ 7 ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง