เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวปิยวรรณ สุขเป็ง

นักพัฒนาชุมชน

รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายชาญศักดิ์  หงษ์สอ


เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรณิชชา  ปัญญาวงค์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     
 นายดนัย  ทองมล    
คนงาน