เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น)
 
นายจักรกริช  เคล้าพิมาย
นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(ว่าง)
(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายไพทูรย์  ภูมิกาศ

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายจีรเดช  ชัยหลาก

(ว่าง)
คนงานทั่วไป

 คนสวน