เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
กองการศึกษา


นายอำพันธ์  เรืองเรือ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา

(ว่าง)
นางสายรุ้ง นุกาดรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววิภาดา ภาระจ่า นางอัครญาดา  แสนรัมย์

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก