เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
กองช่าง

 

 
นายเรืองยศ จำปา
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณรงค์ฤทธิ์  สำรวมจิตร
นายช่างโยธา


นายมงคล ตุมผกา นายธนายุทธ  พันธ์ไผ่
ผู้ช่วยเจ้าที่การเงินและบัญชี  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายลิขิต แสนรัมย์ นายภาสกร จันที
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป