เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวกาญจณา อยู่ระมัด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปริยากร  แก้วคำ

นายปรัชญา  จิรังดา
(ว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุนางสาววัชพร  จันทร์สระบัว
นางสาวกัญญา  คำโนนม่วง
นาย วัชระชัย  สุขเป็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
และบัญชี

นางสาวภาวิณี จันทร์สระบัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ