เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองคลัง
นางสาวกาญจณา อยู่ระมัด
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นางสาวปริยากร  แก้วคำ


นายปรัชญา  จิรังดา
(ว่าง)


นักวิชาการเงินและบัญชี


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ


นางสาววัชพร  จันทร์สระบัว

นางสาวกัญญา  คำโนนม่วง
นาย วัชระชัย  สุขเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บราย
เจ้าพนักงานพัสดุ

และบัญชี

ได้นางสาวภาวิณี จันทร์สระบัว


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ