เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
สำนักปลัด

 

นางกรชนก ราชประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด


สิบเอกกมลวิทย์  บุญสมัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายวีระพงษ์ แก้วสุข
นางบุศรากร  จำปา
นางสาวเพชรญริณฑ์ ขำวงค์ นางสาวยุวดี  สิงหะนาม
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบาย
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทะเบียน

และแผน
และบัตร
นางสมพิศ  แสนศักดิ์ดา นายวงษ์หล้า ดาศรี นางนิภาพร สมรัก นางสาวสุดารัตน์ แก้วประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียน

และแผน
และบัตรนางสาวสกุณา  บอกประโคน (ว่าง)

คนงานทั่วไป ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จ่าเอกสุวรรณ  สุขา


นักป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย

สิบเอกสุรเดช  บำรุงนาม


เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัย
นายนครินทร์  สวายประโคน นายสุภาพ ษรสุข นายคะนอง แสนรัมย์ นายพีระพัฒน์  แสงคำ
พนักงานขับรถ (กู้ชีพ-กู้ภัย) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิงนางสาวอรนุช เพ็งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมจิต ม่วงศิลา
นายสมพร มะโรงมืด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถรถยนต์   
นายเทวฤทธิ์  ฤทธิ์ยุง นายสนธยา ยางไธสง นายบุญมาก  แถวประโคน นายวรภพ  ปัตตายะโส 
พนักงานขับรถ คนงานทั่วไป    คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางทองมาก ยิ่งรัมย์
นางธนัญชนก วิสาละ
แม่บ้าน
แม่บ้าน