เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
สภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชรนางม่อน เทียมทะนงค์
ประธานสภาเทศบาล
087-8758734

นายเจริญชัย  วงค์มลฑล
รองประธานสภาเทศบาล
093-5480889
นายวันชนะ  จันทร์แดง นายบุญรอด  แสงคำ นายบัญจันทร์  สุขทวี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
087-0785831
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
089-8990628
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
0นายสมพล  เสาเปรีย นางสุวรรณา  ยังพางาม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
080-9713576
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
086-0959241
นายสุธี  ราษีทอง นางลำไย บญมี นายสุรัตน์  วิเศษศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
086-8291611
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
082-1553155
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
084-8368286

 

นายบรรเจิด  ภาระจ่า
นายสันต์  แต้มทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
096-9268448
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
085-6384955