เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564


ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางม่อน เทียมทะนงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์# งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร

2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21