เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ (14 พ.ค.67) เวลา 10.00 น. นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จาก นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับมอบได้เชิญไปประดิษฐานไว้เคารพสักการะ ณ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เป็นเครื่องเตือนใจ ถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่ อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปีกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และเป็นรากฐานให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำ "โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 X 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น (หนึ่งแสนแผ่น) สำหรับมอบให้แก่จังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ
2024-07-18
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24