เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลจันทบเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงาจ้าง จำนวน 67 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมี นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบล จันทบเพชร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหา ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลจันทบเพชร (Do’s & Don’ts) เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-31
2024-05-14