เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 29 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นำโดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นางขนิฐา อุทุมพร ประธานกลุ่มสตรี/อสม. นายพีระพลศิลป์ ท่วมไธสง ผอ.รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร และ ตัวแทน ส.ส. รุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษำรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการออกเยี่ยมบ้านและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ มอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภค ให้แก่ 1.นายรัตน์ ดาวรายรัมย์ บ้านเลขที่ 70 ม.1 ต.จันทบเพชร 2.นายเฉลิม บุญละม่อม บ้านเลขที่ 64 ม.1 ต.จันทบเพชร 3.นายประจักษ์ โยสะจันทร์ บ้านเลขที่ 230/17 ม.10 ต.จันทบเพชร 4.นายอินทร์ มีสุวรรณ บ้านเลขที่ 230/45 ม.10 ต.จันทบเพชร เพื่อออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจัดระเบียบบ้านให้น่าอยู่และปลอดภัย
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-31
2024-05-14