เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมวินัยข้าราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 7 กันยายน 2566 เวล 09.00 เทศบาลตำบลจันทบเพชร สำนักปลัด งานบริหารงานบุคคล โดย นาย สันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานพอธีเปิด พร้อมด้วย นายธนา ยะปะตัง รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมวินัยข้าราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" -เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีววิต -เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนัะกงานจ้าง ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ป้องกันประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานและการทุจริตต่อหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัม
2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21