เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองการศึกษา ดำเนิน"โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ขึ้นในระหว่างวันที่ 14- 20 สิงหาคม 2566 โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21