เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


เข้าร่วมโครงการ “ การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ”


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวา 08.00 - 12.00 น. โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร เข้าร่วมโครงการ “ การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ” ออกปฏิบัติงานบริการประชาชน พร้อมรับมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา บริการทันตกรรม ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที

2024-07-18
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24