เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร
081-8772798

     นายสิปปภาส  นพเคราะห์
รองปลัดเทศบาล
098-9383863


นางนลินภัสร์  โสภณวัฒนะนนท์
นางวันดี  สุขา
นางสิริวดี เทียนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
094-9982652
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
086-0549796

ผู้อำนวยการกองคลัง

086-2623771
นางสาวปิยวรรณ  สุขเป็ง
 

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-0733650