เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองคลัง

นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิรินักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

 

นางสาวกัญญา  คำโนนม่วง นางสาววัชพร  จันทร์สระบัว นางสาวภาวิณี จันทร์สระบัว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นายอภิสิทธิ์ สุทธิประภา
นางณิชชา ซาซิโย

จ้างเหมา
จ้างเหมา