เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

สำนักปลัด

 

นางนลินภัสร์  โสภณวัฒนะนนท์
หัวหน้าสำนักปลัดนางบุศรากร  จำปา
นางสาวยุวดี  สิงหะนาม
สิบเอกกมลวิทย์  บุญสมัย
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักจัดการ
งานทะเบียนและบัตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสัมพันธ์   แสงปราบภัย นายวีระพงษ์ แก้วสุข
นางสมพิศ  แสนศักดิ์ดา
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวงศ์หล้า ดาศรี นายชัยวิชญ์ ตุ่นนิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
พนักงานดับเพลิง

 
นางนิภาพร สมรัก
นายคะนอง แสนรัมย์  นางสาวสกุณา  บอกประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป
   
นายสุภาพ ษรสุข นายสมจิต ม่วงศิลา นางสาวอรนุช เพ็งศรี
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายสมพร มะโรงมืด นางธนัญชนก วิสาละ นายสนธยา ยางไธสง
พนักงานขับรถ    แม่บ้าน คนงานทั่วไป   

นายเทวฤทธิ์  ฤทธิ์ยุง นางสุดารัตน์ ประกอบสุข นางทองมาก ยิ่งรัมย์
พนังงานขับรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร แม่บ้าน