เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


วันที่ 23 กันยายน 2564 นางม่อน เทียมทะนงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรียกประชุมสภา สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ไว้เบิกเหลื่อมปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์# งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19