วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ประจำปี 2565 จำนวน 24 ลิตร น้ำยากำจัดลูกน้ำยุง สูตรผสมสาร 3 ชนิด - Deltamethin 0.5% w/v- Piperonyl butoxide 10% w/v- S-bioallethrin 0.75% w/v โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (อัตโนมัติ) ที่ชำรุด ภายในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร จำนวน 76 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชุดรับแขก (โซฟา) 1 ชุด ประกอบไปด้วย - โซฟาใหญ่ จำนวน 1 ตัว- โซฟาเล็ก จำนวน 2 ตัว - โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้งานในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลจันทบเพชรประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเพยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชรให้หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 2 รายการ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 2 รายการ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำยักงาน จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในกองการศึกษา เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง